ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร :: Naresuan University International College (NUIC)
 
username :
password :
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
หน่วยงาน/หลักสูตร :
ปีงบประมาณ/ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปีงบประมาณ»2558
»การสำรวจกลยุทธ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรDon  August G. Delgado
»คุณภาพขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวะการได้งานทำของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ
»การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน” รายวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยใช้ “CIPPA Model ของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติชั้นปีที่ 1นงค์นุช บุญกล่ำ
»การประยุกต์ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรัญญา ทารัตน์
»A Study on Integrative and Instrumental Motivation of NUIC Students toward English Language Learning Don  August G. Delgado
»การพัฒนาคู่มืออิเล็คทรอนิกส์สำหรับการดำเนินงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ แบบสองภาษา สุธาวัลย์ มารยาท
ปีงบประมาณ»2559
»การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกนงค์นุช บุญกล่ำ
»การเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางโดยผู้เรียนชาวไทยMu  Yanhong
»ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการความปลอดภัยของโรงแรมประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ภิสันติ์ ตินะคัต
»พฤติกรรมการสมัครเข้าศึกษา เส้นทางการศึกษาต่อ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างสุธาวัลย์ มารยาท
»การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะและกระบวนการคิดภายใต้บริบท “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้นนงค์นุช บุญกล่ำ
»การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนชุมชนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงาภาคิน  วิชยกวิน
ปีงบประมาณ»2560
»An Investigation of Morphological Awareness and Vocabulary Knowledge of Thai EFL University Studentsศรัญญา ทารัตน์


หน้าที่ : [1]
NUIC Information System (NUIC-IS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8558 โทรสาร 0-5596-8558
Copyright (c) 2013 All rights reserved. Contact us : Web Master